Quan trắc môi trường bụi PM10

Ngày đăng: 13-03-2017 11:24:58

 Ngày 25 tháng 10 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) 05:2013/BTNMT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh”, Quy chuẩn này thay thế QCVN 05:2009/BTNMT.

    Nội dung mới của QCVN 05:2013/BTNMT so với QCVN 05:2009/BTNMT là bổ sung qui định giá trị giới hạn cho thông số bụi PM10 và bụi PM2,5. Trong đó:
    - Bụi PM10 là tổng các hạt bụi lơ lửng có đường kính khí động học nhỏ hơn hoặc bằng 10 µm.
    - Bụi PM2,5 là tổng các hạt bụi lơ lửng có đường kính khí động học nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 µm.
QCVN 05:2013/BTNMT đồng thời qui định về phương pháp quan trắc bụi PM10 và bụi PM2,5 theo Australia/Newzelan Standard (AS/ZNS), cụ thể như sau:
    - AS/NZS 3580.9.6:2003 (Methods for sampling and analysis of ambient air - Determination of suspended particulate matter - PM10 high volume sampler with size-selective inlet -Gravimetric method) - Phương pháp lấy mẫu và phân tích không khí xung quanh - Xác định bụi PM10;
    - AS/NZS 3580.9.7:2009 (Methods for sampling and analysis of ambient air - Determination of suspended particulate matter - Dichotomous sampler (PM10, coarse PM and PM2,5) -Gravimetric method) - Phương pháp lấy mẫu và phân tích không khí xung quanh - Xác định bụi - Phương pháp trọng lượng lấy mẫu chia đôi (PM10, bụi thô và PM2,5).

    Do đó, nhằm chia sẻ thông tin về tiêu chuẩn hướng dẫn quan trắc mẫu bụi PM-10 tới các đơn vị trong toàn mạng lưới. Trung tâm Quan trắc môi trường-Tổng cục Môi trường đã cập nhật tiêu chuẩn trên. Nội dung chính về phương pháp quan trắc bụi PM10 như sau:

    1. Thiết bị lấy mẫu bụi (hình 1)
        
thiet-bi-lay-mau-bui
Hình 1: Thiết bị lấy mẫu lưu lượng lớn

cau-tao-thiet-bi-lay-mau-bui
Hình 2: Đầu vào chọn lọc kích cỡ hạt PM10: Bao gồm các hạt có đường kính khí động học (EAD) ≤ 10 µm  ± 0,5 µm.


    2. Yêu cầu chung
    2.1 Giấy lọc bụi:
    Kích thước: 200 mm x 250 mm
    Chủng loại giấy: Giấy lọc bụi Thạch anh, thủy tinh hoặc PTFE tráng thủy tinh
    Chuẩn bị giấy lọc: Giấy lọc được sấy tại nhiệt độ 60oC trong thời gian 4h, để ổn định trong 24 h trong bình hút ẩm và được cân trong môi trường nhiệt độ 15-30oC ± 3oC và độ ẩm 20 -50% ± 5%.
    2.2 Cân phân tích: với độ chính xác±0,1 mg
    2.3 Tốc độ hút mẫu: Vận tốc hút lý tưởng bằng 1,13 m3/p ± 10%
    2.4 Thời gian lấy mẫu: 24h
    
    3. Lấy mẫu
    Yêu cầu chung
    Mẫu không khí được lấy ở độ cao 1,5 – 3 m cách mặt đất
    Điểm lấy mẫu được bố trí ở nơi trống, thoáng gió từ mọi phía, đảm bảo đại diện cho khu vực quan tâm; số lượng điểm đo, phân bố các điểm trong khu vực đo cũng như chương trình đo được xác định theo những yêu cầu cụ thể;
Tác giả:

Tin cùng chuyên mục

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Ngày 13/03/2017

  Tư vấn lập báo cáo và xin xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường.  Tư vấn môi trường đòi hỏi phải có hiểu biết ...

Đề án bảo vệ môi trường

Ngày 13/03/2017

  Tư vấn lập và xin xác nhận Đề án bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp.    Đề án bảo vệ môi trường là gì?    Đề ...

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Ngày 13/03/2017

 Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM dự án, công trình.        Định nghĩa về đánh giá tác động môi trường ...

Giấy phép xả thải vào nguồn tiếp nhận

Ngày 13/03/2017

Tư vấn lập hồ sơ xin cấp giấy phép xả thải vào nguồn tiếp nhận.    Hồ sơ xin cấp giấy phép xả thải là quá trình lập báo ...