Xử lý môi trường

Công nghệ MBBR

tin tức
Xử lý nước thải bằng công nghệ đệm di động (MBBR).Quá trinh xử lý sử dụng các loại vi sinh vật bám ...

Giới thiệu

Giới thiêu

tin tức
TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG VÀ KHOÁNG SẢNCHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CM Ngày thành lập: Thành lập theo ...

Luật

Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13

tin tức
QUỐC HỘI------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - ...

Nghị định

Nghị định 18/2015/NĐ-CP bảo vệ đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch ...

tin tức
CHÍNH PHỦ-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 18/2015/NĐ-CPHà Nội, ngày 14 ...